Loading...

Η Ομάδα του Προγράμματος

Η Ομάδα του Προγράμματος

Συντονιστής Δικαιούχος:

Πανεπιστήμιο Κρήτης - Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης

logo 8

Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης (ΜΦΙΚ) ιδρύθηκε με Προεδρικό Διάταγμα το Δεκέμβριο του 1980 στο πλαίσιο της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, σύμφωνα με το οποίο περιλαμβάνει πέντε Τμήματα: Ζωολογικό, Βοτανικό, Ανθρωπολογικό, Παλαιοντολογικό-Γεωλογικό και Ορυκτολογικό. Το ΜΦΙΚ εστιάζεται στη βασική και εφαρμοσμένη έρευνα:

  1. της βιοποικιλότητας του Αιγαίου και της ανατολικής Μεσογείου,
  2. της δομής των οικοσυστημάτων με έμφαση στα νησιώτικα οικοσυστήματα, στα παράκτια οικοσυστήματα, στους υγροτόπους, στα ορεινά οικοσυστήματα,
  3. της εξέλιξης, της ταξινόμησης και της οικολογίας συγκεκριμένων οργανισμών με έμφαση στα ενδημικά και κινδυνεύοντα είδη φυτών και ζώων,
  4. της γεωλογικής δομής και εξέλιξης της ανατολικής Μεσογείου,
  5. της φυλογένεσης, της συστηματικής και της γενετικής δομής, με μοριακές τεχνικές.

Μέσω της συμμετοχής του σε περισσότερα από 90 εθνικά ή ευρωπαϊκά προγράμματα, το ΜΦΙΚ και οι ακαδημαϊκοί και οι ερευνητές που το απαρτίζουν έχουν συμβάλει σε εκατοντάδες δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και ανακοινώσεις, σε διεθνή και εθνικά συνέδρια. Παράλληλα, το ΜΦΙΚ έχει υλοποιήσει δεκάδες προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης σε διάφορες ομάδες (μαθητές, εκπαιδευτικοί, ειδικές ομάδες, ευρύ κοινό), ενώ συμμετέχει και σε εξειδικευμένα ερευνητικά εκπαιδευτικά προγράμματα.

Το ΜΦΙΚ καλύπτει όλες τις δραστηριότητες ενός πλήρους και σύγχρονου μουσείου, διατηρώντας και αναπτύσσοντας συλλογές, ενώ έχει σχεδιάσει και διαμορφώσει και πολλές περιοδικές εκθέσεις εντός και εκτός Ελλάδας. Συμπληρωματικά αναπτύσσει εκτεταμένο εκδοτικό έργο, τηρεί φωτογραφικό αρχείο και στεγάζει εργαστήριο ταριχεύσεων και εκθεμάτων. Όλες οι παραπάνω βάσεις δεδομένων, υποστηρίζουν τόσο τις προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές του Βιολογικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Κρήτης, όσο και τη βασική και εφαρμοσμένη έρευνα της ακαδημαϊκής κοινότητας αλλά και τις ανάγκες ενημέρωσης υπηρεσιών, φορέων και τοπικών κοινωνιών.

Αυτοτελώς, το ΜΦΙΚ έλαβε για το σύνολο του επιστημονικού του έργου βραβείο από την Ακαδημία Αθηνών (2012), ενώ για την ποιότητα του εκθεσιακού του χώρου (ο οποίος δέχεται περισσότερους από 50.000 επισκέπτες ετησίως) και τις εκεί παρεχόμενες υπηρεσίες, διακρίθηκε με βραβείο αριστείας το 2013 από την Tripadvisor.

Συνδικαιούχοι:

Ελληνική ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ Εταιρεία

logo EOE curved

Η Ελληνική ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ Εταιρεία είναι περιβαλλοντική μη κερδοσκοπική οργάνωση με αντικείμενο την προστασία των άγριων πουλιών και των βιοτόπων τους στην Ελλάδα, θεωρώντας τα ως βασικά στοιχεία της ελληνικής Φύσης. Από το 1982 εργάζεται ώστε να διασφαλίσει ένα βιώσιμο περιβάλλον τόσο για τα πουλιά, όσο και για τον άνθρωπο. Το έργο της περιλαμβάνει δράσεις προστασίας και μελέτης, ενημέρωσης και εκπαίδευσης, καθώς και παρεμβάσεις για τα κρίσιμα θέματα του φυσικού περιβάλλοντος.

Στόχοι της ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗΣ είναι:
  • Η προστασία των πουλιών και των βιοτόπων τους μέσα από καταγραφές, έρευνα και μελέτη των άγριων πουλιών, όπως και την ανάδειξη, διαχείριση και προστασία προστατευόμενων περιοχών
  • Η ενημέρωση των πολιτών για το φυσικό περιβάλλον και τα άγρια πουλιά, μέσω της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και δράσεων ευαισθητοποίησης
  • Η παρέμβαση στις περιπτώσεις παραβάσεων της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και η διατύπωση και προώθηση θέσεων για κρίσιμα περιβαλλοντικά ζητήματα
Από το 1994, αποτελεί τον ελληνικό εταίρο της BirdLife International, της μεγαλύτερης παγκόσμιας ομοσπονδίας για την προστασία του περιβάλλοντος, με πάνω από 110 εθνικές οργανώσεις και 2,5 εκ. μέλη
Έχει βραβευθεί από την Ακαδημία Αθηνών (1993) για τη δράση της.

 

Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας
Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος, Διεύθυνση Διαχείρισης Δασών, Τμήμα Διαχείρισης Άγριας Ζωής και Θήρας

logo 7

Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Διαχείρισης Δασών είναι μεταξύ άλλων: α) ο καθορισμός του πλαισίου, η παροχή οδηγιών και ο συντονισμός της συμμετοχής των εμπλεκόμενων φορέων για την αειφορική διαχείριση των δασικών οικοσυστημάτων της χώρας, β) η έκδοση οδηγιών για την εφαρμογή πολιτικών προστασίας και διαχείρισης της άγριας πανίδας, γ) η λήψη μέτρων παρακολούθησης της άγριας πανίδας για τον έλεγχο ζωοανθρωπονόσων σε συνεργασία με άλλα υπουργεία και φορείς, δ) η επίλυση όλων των ζητημάτων που σχετίζονται με τη θηραματική πολιτική και οικονομία και το συντονισμό των εμπλεκόμενων φορέων για την άσκησή της.

Ειδικότερα το Τμήμα Διαχείρισης Άγριας Ζωής και Θήρας δραστηριοποιείται: α) στην εκπόνηση, παρακολούθηση και υλοποίηση Σχεδίων Δράσης και Προγραμμάτων για τη διατήρηση της άγριας πανίδας και των ενδιαιτημάτων της, β) στον εμπλουτισμό πληθυσμών ειδών άγριας πανίδας σύμφωνα με τα σχετικά Σχέδια Δράσης, γ) στην παρακολούθηση και τον έλεγχο των πληθυσμών ειδών της άγριας πανίδας που απειλούν άλλα είδη της άγριας πανίδας ή προκαλούν σημαντικές επιπτώσεις σε γεωργικές ή κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις μέσω ειδικών Σχεδίων Δράσης, δ) στη χορήγηση αδειών έρευνας και φωτογράφησης άγριας πανίδας, ε) στην παροχή οδηγιών στις Δασικές Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και στους εμπλεκόμενους φορείς για τα θέματα αρμοδιότητάς τους, συμπεριλαμβανομένης και της έκδοσης οδηγών καλών πρακτικών για τη θήρα και την προστασία των ειδών της άγριας πανίδας, στ) στα θέματα που σχετίζονται με τη θήρα, συμπεριλαμβανομένων της ετήσιας ρυθμιστικής απόφασης και των αδειών θήρας, ζ) στην κατά νόμο εποπτεία της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδας, ο συντονισμός της δραστηριότητας των κυνηγετικών οργανώσεων που έχουν αναγνωρισθεί ως συνεργαζόμενοι με το Υπουργείο και στην παροχή οδηγιών στις δασικές υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για την άσκηση των προαναφερομένων αρμοδιοτήτων.

http://www.ypeka.gr/el-gr/

 

Nature Conservation Consultants ΕΠΕ (NCC)

logo 4

Η NCC είναι συμβουλευτική εταιρία ιδρυμένη το 2010. Το όραμα της NCC είναι να προωθήσει τη διατήρηση της βιοποικιλότητας μέσω της παροχής τεκμηριωμένων καινοτόμων και αποτελεσματικών λύσεων στον σχεδιασμό και την εφαρμογή προγραμμάτων διατήρησης της φύσης και της βιοποικιλότητας, της ανάπτυξης ολοκληρωμένων προσεγγίσεων διατήρησης και της συνεργασίας με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, συμπεριλαμβανομένης της ερευνητικής κοινότητας.

 

Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Κύπρου – Τμήμα Δασών

DF Logo General

Tο Τμήμα Δασών υπάγεται στο Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Κύπρου και ο ρόλος του είναι διπλός. Το Τμήμα είναι η αρμόδια αρχή αφενός για τη διαχείριση της εθνικής δασικής γης και αφετέρου για την εφαρμογή της εθνικής δασικής νομοθεσίας και πολιτικής. Στο πλαίσιο αυτό, το Τμήμα Δασών ασχολείται με την προστασία των δασών από τις πυρκαγιές, τη διαχείριση και τη διατήρησης της φύσης, τις αναδασώσεις και τη διαχείριση των εθνικών δασών που αποτελούν μέρος του Δικτύου Προστατευόμενων Περιοχών Natura 2000.

Επιπρόσθετα, το Τμήμα Δασών έχει μακράν εμπειρία στην υλοποίηση προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρώπη καθώς έχει συμμετοχές σε έργα LIFE και μη όπως τα EEA Grant Projects. Αυτή τη στιγμή συμμετέχει σε τουλάχιστον επτά έργα, τα περισσότερα από τα οποία σχετίζονται με τη διατήρηση της φύσης.

 

Υπουργείο Εσωτερικών Κύπρου – Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας

GFS Logo English

Το Ταμείο Θήρας ιδρύθηκε το 1990 με τον Νόμο 158/90 και αντικατέστησε την Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας, με σκοπό την προστασία, ανάπτυξη, έρευνα και ορθολογική διαχείριση των θηραμάτων και των άλλων ειδών της κυπριακής πανίδας. Το Ταμείο Θήρας εργοδοτεί σήμερα 90 Θηροφύλακες και κατάλληλο επιστημονικό προσωπικό με πανεπιστημιακή μόρφωση στη διαχείριση άγριας ζωής, την εξειδικευμένη επιστήμη για την προστασία και διαχείριση της άγριας ζωής.

Η Ερευνητική Ομάδα του Ταμείου Θήρας, η οποία ασχολείται κυρίως με την μελέτη και την παρακολούθηση των ειδών της Κυπριακής πανίδας διαθέτει προς διευκόλυνση του έργου και των εργασιών της:
· ειδικά ραντάρ παρακολούθησης μεταναστευτικών πτηνών για καταγραφή του πληθυσμού τους
· μετρητές αποστάσεων
· γεωγραφικό σύστημα πληροφόρησης (G.I.S), συσκευές Παγκόσμιου Συστήματος Καθορισμού Γεωγραφικής Θέσης (G.P.S)
· μεγάλο αριθμό ραδιοπομπών
· μικροσκόπια και άλλο εργαστηριακό εξοπλισμό

Προς επίτευξη των στόχων του αλλά και για καλύτερη προστασία του φυσικού Περιβάλλοντος το Ταμείο Θήρας, έχει στενή επαφή και συνεργάζεται άριστα με το Υπουργείο Εσωτερικών, την Αστυνομία, την Πυροσβεστική Υπηρεσία, το Τμήμα Δασών, τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, το Τμήμα Γεωργίας, το Τμήμα Αλιείας & Θαλάσσιων Ερευνών, την Υπηρεσία Περιβάλλοντος, τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης και τις κατά τόπους Επαρχιακές Διοικήσεις.

 


Συγχρηματοδότες:

 Ευρωπαϊκή Ένωση - Πρόγραμμα LIFE

LOGOS Bonelli EN Life Natura RGB all3

Πράσινο Ταμείο

PRASINO TAMEIO logo en

Ίδρυμα Α.Γ. Λεβέντη

LOGO LEVENTIS CMYK ENG

BirdLife Europe & Central Asia

BirdLife Europe logo

 

Facebook Twitter Pinterest
Beneficiary:
Partners:
With the contribution of:
LF-LOGO_CMYK_ENG logo BirdLife International

Το Πρόγραμμα LIFE Bonelli eastMed «Διαχείριση και Διατήρηση των Πληθυσμών του Σπιζαετού στην Ανατολική Μεσόγειο» (LIFE17 NAT/GR/000514) στοχεύει στην αντιμετώπιση των πιο κρίσιμων απειλών για τον Σπιζαετό στην Ελλάδα και την Κύπρο, μέσω της εφαρμογής στοχευμένων δράσεων διατήρησης και τη δημιουργία ενός αποτελεσματικού διεθνούς δικτύου διατήρησης του Σπιζαετού στις χώρες υλοποίησης του Προγράμματος, καθώς και στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Το Πρόγραμμα υλοποιείται από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας, την Ελληνική ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ Εταιρεία, την Υπηρεσία Θήρας & Πανίδας της Κύπρου, το Τμήμα Δασών Κύπρου και την Εταιρεία Περιβαλλοντικών Συμβούλων NCC ΕΠΕ σε 22 περιοχές Natura 2000 στην Ελλάδα και την Κύπρο, για την περίοδο 2018-2023, με τη συνεισφορά του χρηματοδοτικού μέσου LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη χρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου και τη συγχρηματοδότηση του Ιδρύματος Α.Γ. Λεβέντη.

Για θέματα διατήρησης:
2810 393292
Για θέματα Επικοινωνίας:
210 8228704 & 210 8227937

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Πανεπιστήμιο Κρήτης - Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, Λεωφόρος Κνωσού, Λευκά Κτίρια, 71409 Ηράκλειο, Κρήτη

X

Right Click

No right click